Warning: Undefined array key "q" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 21 Warning: Undefined array key "s" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 23 Warning: Undefined array key "t" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 24 Warning: Undefined array key "ts" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 25 Warning: Undefined array key "basket" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 38 Warning: Undefined array key "user_data" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 39 Warning: Undefined array key "login" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 115 Warning: Undefined array key "data" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/helpers.php on line 290 Warning: Undefined array key 1 in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/helpers.php on line 252 Warning: Undefined array key "personal" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 131 Warning: Undefined array key "reference" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 132 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 133 Warning: Undefined array key "r" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 153 Warning: Undefined array key "basket" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 161 Warning: Undefined variable $ecommerce_event_script in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 354 Warning: Undefined variable $session_ecommerce_gtm_string in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 354 Warning: Undefined variable $session_ecommerce_string in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 355 Warning: Undefined variable $add_head_scripts in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 357 Warning: Undefined variable $json_schema in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 463 Regulamin | Katrin Zytomierska. Clean eating Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Katrin Zytomierska. Clean eating

Pole wyszukiwania
Darmowa dostawa od 150 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.cleaneating.pl
opublikowany w dniu 21.12.2019r.

Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.cleaneating.pl realizuje firma JEJU SP. Z O O, SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie adres ul. Środkowa 2/4, kod pocztowy 03-430, NIP: 1132997870, REGON: 383318886, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785020, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa on zasady działania Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.cleaneating.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Sklepu, w tym tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w Unii Europejskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730 z późn. zm,),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. z 2019 r. poz. 80 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Warunkiem korzystania z Usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.
 5. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 2
Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część, określający warunki sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu;
  2. Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem www.cleaneating.pl (https://cleaneating.pl), platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiający Kupującemu składanie zamówień na Towary, będący własnością Sprzedającego;
  3. Sprzedawca – JEJU SP. Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA – będący właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, a także Skarb Państwa oraz jego jednostki organizacyjne, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu;
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie i zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  7. Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Sklepu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Sklepu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Kupującego, w tym w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego.
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której treść odpowiada treści niniejszego w tym również umowa zawarta na odległość tj. umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umowa sprzedaży zawierana jest w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
  9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu tj. Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  10. Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie,
  11. Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Sklepu, udostępniona Kupującemu przez Sprzedawcę nieodpłatnie w celu złożenia Zamówienia, przeglądania historii zamówień, podglądu złożonego Zamówienia, edycji Koszyka oraz samodzielnej edycji danych, do którego Kupujący ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.
  12. Login – adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym w Sklepie umożliwiający późniejszą indywidualną identyfikację Kupującego podczas korzystania ze Sklepu.
  13. Rejestracja – podanie Danych osobowych oraz innych danych przez Kupującego w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu poprzez wpisanie tych danych do odpowiedniego formularza i założenie Konta;
  14. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

§ 3
Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej lub przeglądarkę Opera bądź Safari. Zalecana rozdzielczość monitora to 1024×768 pikseli.

§ 4
Rejestracja w Sklepie i tworzenie Konta

 1. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem Konta Kupującego.
 2. Rejestracja w serwisie jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.
 3. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane zarówno przez zarejestrowanych Kupujących, jak i Kupujących nieposiadających Konta.
 4. Aby utworzyć Konto w Serwisie Kupujący musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem www.cleaneating.pl/sklep/rejestracja
 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.
 6. Formularz rejestracyjny wymaga podania w szczególności:
  1. imienia osoby fizycznej lub firmy i formy organizacyjnej osoby prawnej,
  2. nazwiska osoby fizycznej lub numeru NIP osoby prawnej,
  3. adresu zamieszkania lub siedziby (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu),
  4. adresu e-mail,
  5. numeru telefonu,
  6. hasła (oraz potwierdzenia hasła),
 7. Adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym stanowi jego Login do Sklepu.
 8. Hasło podane przez Kupującego powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy.
 9. Podczas Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na wszystkie warunki funkcjonowania Sklepu określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Podczas Rejestracji w Sklepie Kupujący oświadcza, że:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. zapoznał się z Polityką prywatności oraz Polityką Plików Cookies Sklepu i akceptuje wszystkie ich postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie wpisanych do formularza rejestrowego Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży i jej realizacji, w tym dostawy zamówionych Towarów, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu, zgodnie z treścią Polityki Prywatności Sklepu.
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości oraz informacji od Sprzedającego o ewentualnych utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,
  4. jego przystąpienie do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis jest dobrowolne.
 11. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.
 12. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cleaneating.pl z prośbą o usunięcie Konta.

§ 5
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz (Formularz zamówienia);
  3. Newsletter.
 2. Regulamin Newslettera znajduje się pod adresem https://cleaneating.pl/newsletter
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 4. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
 6. Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznych drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cleaneating.pl ze wskazaniem jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło zgłoszenie reklamacji.
 7. Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cleaneating.pl lub pisemnie na adres: ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy przez Sprzedającego. Wezwanie oraz wypowiedzenie zostaną wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 9. Na drodze porozumienia stron, Sprzedawca i Kupujący rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Kupującego nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 11. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Konta Kupującego ze Sklepu.

§ 6
Składanie Zamówienia
Zakup Towaru

 1. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupu Towaru możne dokonać zarówno Kupujący posiadający Konto w Sklepie oraz Kupujący nieposiadający Konta (za pośrednictwem Formularza Zamówienia).
 2. Zamówienia dokonywane są wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.
 3. Ceny Towarów na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Podanie cen netto ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Towar. Ceny podawane są w złotych polskich.
 4. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień potwierdzonych zgodnie z treścią § 6 ust. 14 Regulaminu przed dniem zmiany cen.
 6. Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, producenta, podstawowych wymiarów, kolorów, w jakich są dostępne, objętości, wagi, składu oraz informacji o posiadanych  certyfikatach. Do opisu Towaru załączone są także zdjęcia lub grafiki. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy Towaru nie zawierały błędów. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących opisu Towaru Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@cleaneating.pl
 7. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Kupujący posiadający Konto w Sklepie zostanie poinformowany przez Sprzedającego wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Kupujący może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów Towaru w różnych wariantach objętościowych, wagowych lub smakowych w różnych cenach. Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący samodzielnie określa liczbę sztuk Towaru za pomocą dostępnych przycisków „+” oraz „-”, a następnie powinien kliknąć w ikonę koszyka. Wybrany Towar zostaje zapisany w koszyku Kupującego i może on kontynuować zakupy w Sklepie dodając do koszyka kolejne Towary.
 9. Po zakończeniu zakupów Kupujący powinien przejść na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Kupujący powinien sprawdzić poprawność znajdujących się w koszyku Towarów, wypełnić Formularz Zamówienia, na następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Z chwilą złożenia Zamówienia, tj. kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.
 11. Kupujący dokonuje zakupu Towarów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 12. Dostępne metody płatności to:
  1. szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl),
  2. przelew bankowy,
  3. karta kredytowa,
  4. płatność za pobraniem (dostępna wyłącznie w przypadku wysyłki na terytorium Polski).
 13. Na każdym etapie składania Zamówienia Kupujący może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca (tj. nie zostanie kliknięty przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), zostanie automatycznie anulowane.
 14. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży).
 15. Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wraz z dostarczonym Towarem. W celu wystawienia faktury VAT Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 16. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7
Realizacja Zamówienia

 1. Wszystkie Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w dni robocze. Zamówienia złożone po godzinie 14:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje:
  1. po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy – w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl, przelewem lub kartą,
  2. po potwierdzeniu przez przyjęcia Zamówienia – w przypadku płatności za pobraniem.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi 24 godziny i liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia obejmuje kompletowanie zamówionych Towarów, ich zapakowanie oraz przygotowanie do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 4. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się terminu dostawy.

§ 8
Warunki dostawy

 1. Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu promocji stanowią inaczej.
 3. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:
  1. przesyłka kurierska kurierem DPD,
  2. Poczta Polska,
  3. Paczkomaty InPost.
 4. Termin i koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego, a także od gabarytów i wagi zamówionego Towaru. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.
 5. Orientacyjny termin realizacji dostawy na terytorium Polski wynosi:
  1. dla przesyłek wysyłanych kurierem DPD – 24 -48 godzin,
  2. dla przesyłek wysyłanych paczkomatem InPost – 24 godziny
 6. Z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 7. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy opisane zostały zakładce „Koszty i terminy dostawy” znajdującej się pod adresem http://cleaneating.pl/regulamin

§ 9
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn w terminie 14 dni. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do złożenia oświadczenia rozpoczyna się od dnia odbioru Towaru przez Kupującego.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 można złożyć poprzez formularz na https://cleaneating.pl/zwroty
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę tę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas rejestracji. – a automatu ze została przyjęta.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać o osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, a także Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, jak również w innych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 10
Odpowiedzialność za wady
Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określone są szczegółowo w przepisach kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania mu Towaru.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  1. numer zamówienia,
  2. dane Kupującego,
  3. nazwę uszkodzonego Towaru,
  4. opis reklamowanej wady,
  5. jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,
  6. żądanie reklamacyjne,
  7. jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny),
  8. dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (np. paragon, faktura VAT (nie jest to warunek konieczny),
  9. wskazanie na jaki adres Sprzedawca ma wysłać odpowiedź w sprawie reklamacji.
 5. Reklamacje należy składać poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: https://new.cleaneating.pl/reklamacje
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli będzie taka konieczność Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11
Zmiany Regulaminu

 1. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik Sklepu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia informacji na stronie głównej Sklepu i wysłania do zarejestrowanych Kupujących wiadomości e-mail, o których mowa w ust. 2.
 3. W przypadku, gdy Kupujący posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu i wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta.
 4. Do Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o świadczenie usług elektronicznych o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony Regulamin wiąże Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący będący Konsumentem został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. nie złożył żądania usunięcia Konta) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niepoddane rozstrzygnięciu zgodnie z ust. 1 -3 będą rozpoznawane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://cleaneating.pl/regulamin
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2019 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.
 4. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. e-mail: kontakt@cleaneating.pl
  2. pisemnie pod adresem ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa